Partnerzy/ Partneři

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska to 21 samorządów, które połączyły siły, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji.  Aglomerację tworzy Opole - miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 gmin wiejskich. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin - Partnerów.

Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy  i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych technologii  z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka.

 

NARODNI KLASTROVA ASOCIACE – OSTRAVA, CZECHY 

Narodni Klastrova Asociace (National Cluster Association) jest organizacją pozarządową non profit, która zrzesza organizacje i osoby prywatne w celu koordynowania zrównoważonego rozwoju inicjatyw klastrowych i opracowania polityki klastrowej w Republice Czeskiej na podstawie koncentracji wiedzy, doświadczenia i wiedzy fachowej w celu wzmocnienia konkurencyjności Republiki Czeskiej.

Misją klastra jest stworzenie kompetentnej i długoterminowej platformy dla rozwoju inicjatyw klastrowych w Czechach oraz dążenia do aktywnej internacjonalizacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie na stronie internetowej naszego partnera czeskiego:

https://nca.cz/obsah/polsko-cesky-klastr-udrzitelneho-rozvoje-a-zdravotn...

 


 

OPOLE AGLOMERAČNÍ ASOCIACE

Sdružení aglomerace Opole se skládá z 21 místních samospráv, které spojily své síly, aby společně

pracovaly na socioekonomickém rozvoji aglomerace. Aglomeraci tvoří Opole - městos právy obce,

7 městských-venkovských obcí a 13 venkovských obcí. Cílem vytvořené platformy pro spolupráci

je překonat obtíže a bariéry bránící socioekonomickému rozvoji aglomerace, zlepšit kvalitu života

jejích obyvatel a také zvýšit konkurenceschopnost obcí – partnerů.

Opolská aglomerace zaměřuje své aktivity na oblasti klíčové pro členy partnerství: strategické 

a územní plánování, ekonomický rozvoj a společné úsilí o přilákání investorů, transfer nových 

technologií z opolských výzkumných center do podnikatelských subjektů aglomerace, veřejná 

doprava, ochrana přírodních zdrojů, ochrana životního prostředí, ochrana protipovodňová ochrana,

vzdělávání, kultura, sport a cestovní ruch.

 

 

ASOCIACE NÁRODNÍ KLASTROVÁ - OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA

Národní klastrová asociace (National Cluster Association) je nezisková nevládní organizace, která

sdružuje organizace a jednotlivce za účelem koordinace udržitelného rozvoje klastrových iniciativ

a rozvoje klastrové politiky v České republice založené na koncentraci znalostí, zkušeností a odborné

znalosti za účelem posílení konkurenceschopnosti České republiky.Posláním klastru je vytvořit

kompetentní a dlouhodobou platformu pro rozvoj klastrových iniciativ v České republice a usilovat

o aktivní internacionalizaci.

 

 

Zveme vás k přečtení informací o projektu na webu našeho českého partnera:

https://nca.cz/obsah/polsko-cesky-klastr-udrzitelneho-rozvoje-a-zdravotn...