Działania kluczowe/ Klíčové aktivity

Główne cele projektu:

Działania promocyjne i informacyjne, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy polskimi i czeskimi partnerami, przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządów oraz

uczestnikami projektu będzie możliwa dzięki licznym spotkaniom organizowanym w Polsce
i w Czechach.

 • 20 staży u partnerów transgranicznych dla uczestników projektu,
 • 2 międzynarodowe konferencje,
 • 4 międzynarodowe warsztaty,
 • 4 szkolenia „Ambasadorów klastra”, którzy będą koordynować działania na rzecz turystyki prozdrowotnej w poszczególnych regionach polsko-czeskiego przygranicza,
 • 4 śniadania biznesowe w celu wymiany kontaktów biznesowych,
 • 3 wizyty studyjne w celu poznania dobrych praktyk.

Cel Klastra:

 • Poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego usług turystyki prozdrowotnej.
 • Współpraca, wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń z:
 • sferą B+R,
 • firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą usług turystycznych (firmy transportowe, informacji turystycznej, ośrodki medyczne i rehabilitacyjne),
 • z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą zielonej gospodarki,
 • z samorządami, władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi,
 • uczelniami wyższymi mającymi w swej strategii promocję zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i ochrony zdrowia w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra.

 

Hlavní cíle projektu:

Propagační a informační aktivity, výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi polskými a českými partnery, podnikateli, zástupci místních samospráv a účastníky projektu budou možné díky četným setkáním organizovaným v Polsku a v České republice.

 • 20 stáží u přeshraničních partnerů pro účastníky projektu,
 • 2 mezinárodní konference,
 • 4 mezinárodní workshopy,
 • 4 školení „Ambasadorů klastru”, kteří budou koordinovat aktivity v oblasti zdravotní turistiky v konkrétních regionech polsko-českého pohraničí,
 • 4 obchodní snídaně za účelem výměny kontaktů,
 • 3 studijní cesty zaměřené na výměnu dobrých zkušeností

 

 

Cíl klastru:

Zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení inovačního potenciálu služeb cestovního ruchu pro zdraví.

Spolupráce, výměna znalostí, osvědčených postupů a zkušeností se:

 • sférou výzkumu a vývoje,
 • společnostmi propojenými a spolupracujícími s odvětvím turistických služeb (dopravní společnosti, turistické informační, lékařská a rehabilitační centra)
 • s firmami působícími či spolupracujícími v oblasti zelené ekonomiky
 • s místními samosprávami, úřady, veřejnými institucemi
 • s univerzitami, které ve své strategii podporují udržitelný rozvoj, sociální ekonomiku a zdravotní péči s cílem dosáhnout maximálních obchodních výhod pro účastníky klastru.