Warsztaty strategiczne 12.03.2014r.

12 marca 2014 r. odbyły się kolejne warsztaty strategiczne w ramach prac nad Strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Uczestniczyli w nich wójtowie, burmistrzowie i Prezydent  gmin Aglomeracji Opolskiej. Warsztaty prowadzone były przez Wykonawcę Strategii – firmę Lider Projekt z Poznania.

Na wstępie przedstawione zostały dane statystyczne charakteryzujące AO oraz jej pozycję wśród innych aglomeracji w kraju. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż AO zamyka czołówkę najsilniejszych aglomeracji, z dużymi szansami na zajęcie wysokiej pozycji pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ogromnym atutem AO jest bardzo dobra dostępność do infrastruktury społecznej oraz dogodne położenie w krajowym układzie komunikacyjnym z wysokim wskaźnikiem dostępności międzygałęziowej.

W dalszej części spotkania wykonawca Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej wykazał korelacje pomiędzy wszystkimi czynnikami ujętymi w przeprowadzonej w trakcie wcześniejszych warsztatów strategicznych analizie SWOT. Wynik korelacji wskazuje, iż dla AO najkorzystniejsza będzie strategia ofensywna (win-win). Aglomeracja Opolska winna zatem skupić się na swoich mocnych stronach oraz wykorzystać szanse wynikające z otoczenia.

Następnie wykonawca przedstawił propozycję dwunastu głównych elementów celów strategicznych, które zostały poddane ożywionym analizom i dyskusjom. Włodarze gmin pracowali nad nadaniem wag poszczególnym celom i ułożeniem ich według hierarchii ważności w aspekcie rozwojowym aglomeracji. Efektem prac było stworzenie listy celów strategicznych, które wyznaczą kierunki rozwoju Aglomeracji w perspektywie do 2020 roku oraz będą podstawą do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Wykonawca dokumentu wskazał, iż AO winna skupić się na rozwoju wewnętrznych powiązań funkcjonalnych oraz na równomiernym rozwoju społeczno-gospodarczym. Należy wzmacniać funkcje metropolitalne ośrodka aglomeracyjnego na arenie wojewódzkiej i krajowej, gdyż jedynie zwarty i jednolity układ aglomeracyjny może konkurować z innymi obszarami funkcjonalnymi. 

W najbliższym czasie wykonawca przeprowadzi wywiady eksperckie oraz konsultacje w gminach, co zaowocuje uszczegółowieniem koncepcji rozwojowej oraz zbadaniem opinii mieszkańców na temat projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.