Podpisano umowę z wykonawcą Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej

27 marca 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej.

W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyło TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy s.j. z Wrocławia. Firma TRAKO istnieje na rynku  ponad 10 lat i przygotowała już ponad 100 opracowań dotyczących rozwoju transportu zbiorowego. 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Aglomeracji – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – jest jednym z celów strategicznych oraz istotnym elementem rozwoju. Jest to również czynnik, który ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności Aglomeracji. Dlatego niezwykle istotne jest, aby opracowane Studium komunikacyjne w pełni odpowiadało potrzebom wszystkich partnerów AO.

Opracowanie ma mieć charakter multimodalny i będzie obejmować wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego oraz towarowego. W szczególności komunikację indywidualną (w tym rowerową), pasażerski transport zbiorowy, transport towarowy (drogowy i kolejowy). Ponadto w dokumencie przeanalizowane zostaną perspektywy wykorzystania transportu rzecznego, dostępność komunikacyjna lotnisk pasażerskich położonych najbliżej AO oraz potrzeby w zakresie budowy centrów przesiadkowych i przeładunkowych.

W ramach Studium zostaną określone cele strategiczne dla transportu. Zidentyfikowane zostaną również potencjalne wspólne działania partnerów AO w dziedzinie komunikacji oraz zaproponowane rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu.

Zakończenie prac nad dokumentem nastąpi w ciągu 30 tygodni od daty podpisania umowy. Zgodnie z warunkami przetargu, Studium powstanie na podstawie badań przeprowadzonych przez Wykonawcę. Opracowanie zostanie również poddane szerokim konsultacjom społecznym.

Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej powstaje w ramach projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej, który otrzymał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.