Zapytanie nr ZP/AO/38/2018

Zapytanie ofertowe dot. zadania: przeprowadzenie szkolenia pt.: Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji   w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00  z dnia 08.08.2017 r. 

Data dodania: 
3 Lipiec 2018
Data modyfikacji: 
3 Lipiec 2018