PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

 

 PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY

 

 

DLA KOGO?

Przedstawiciele administracji publicznej, rzecznicy prasowi, przedstawiciele lokalnych mediów.

 

TERMIN: 13 listopada 2018r. 

 

GODZINY:

9:00-15:000

 

MIEJSCE:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, Opole, Budynek Błękitna Wstęga

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 8 listopada 2018 r.
 • Formularz należy nadesłać na adres: bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl
 • Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl 
 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Organizator zapewnia catering w trakcie szkolenia
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia 

 

Celem szkolenia jest:

 • Budowanie informacji medialnych w oparciu o bioróżnorodność i ochronę przyrody;
 • Przygotowanie uczestników do skutecznego organizowania programów konsultacyjnych;
 • Poznanie metod zarządzania konsultacjami społecznymi;
 • Poznanie zasad demokracji środowiskowej, tworzenie potencjału społecznego, przygotowanie programów, spotkań informacyjnych i konsultacyjnych oraz realizację badania opinii dot. tematów związanych z inwestycjami, ochroną przyrody                                     i bioróżnorodnością.

 

 

Podstawowe zagadnienia:

 1. Przyczyny konfliktów środowiskowych;
 2. Rodzaje konsultacji społecznych;
 3. Psychologiczny mechanizm konfliktu;
 4. Programy informacyjno-konsultacyjne;
 5. Etapy konsultacji społecznych;
 6. Kryteria oceny wariantów;
 7. Zarządzanie programem informacyjno-konsultacyjnym;
 8. Rola partycypacji społecznej przy wykonywaniu publicznych terenów zieleni i inwestycji na terenach cennych przyrodniczo;
 9. Planowanie i przygotowanie projektów obywatelskich: identyfikacja celu, działania, od pomysłu do realizacji, jak skutecznie promować i wygrać, jak zaangażować innych?
 10. Ćwiczenia z zakresu narzędzi konsultacji społecznych, komunikacji w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych.
 • narzędzia komunikacji społecznej,
 • przeszkody w komunikacji,
 • komunikacja w sytuacjach trudnych,
 • techniki prowadzenia konsultacji społecznych, „trudni uczestnicy”,
 • efektywna komunikacja (efektywne komunikowanie trudnego przekazu),
 • „trudni uczestnicy”

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

 

Irena  Krukowska – Szopa  

20 letnie doświadczenie w działaniach na rzecz III sektora, długoletni trener organizacji pozarządowych, prowadzi szkolenia w zakresie partycypacji i konsultacji społecznych,                                w ramach prowadzonych projektów mobilizuje mieszkańców do udziału w decyzjach dotyczących ochrony środowiska i przyrody, animuje  współpracę III sektorów na rzecz rozwiązywania problemów środowiskowych i społecznych.  

Prezeska Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”,  która od wielu lat realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i krajobrazu, animacji i partycypacji społecznej.                          W dziedzinie ekologii wytrwale prowadzi kampanie na rzecz małej retencji i działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Więcej informacji na: www.zielonaakcja.pl; www.edukacjaodpadowa.pl; www.malaretencja.pl www.wioskizpomyslem.pl .

 

                                                                                                                

Dr Karolina Królikowska

Doktor Nauk o Ziemi (w zakresie geografii, specjalność ochona środowiska, doktorat obroniony na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego); adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu); członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS); problematyka badawcza dotyczy społecznych aspektów zarządzania środowiskiem przyrodniczym, w szczególności udziału społecznego i konfliktów ekologicznych, a także różnych aspektów turystyki zrównoważonej; brała udział w kilku międzynarodowych projektach naukowych w ramach programów ramowych UE; uczestniczyła w projektach praktycznych z zakresu zarządzania obszarami chronionymi i partycypacji społecznej realizowanych przez CRS ( Skuteczne Zarządzanie Obszarami Natura 2000, Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000); konsultant i kierownik projektów z zakresu zarządzania środowiskowego (wojewódzkie i miejskie programy ochrony środowiska, strategiczne oceny oddziaływana na środowisko).